Reklamační podminky

Reklamační podminky

mark.png

 

Každý kupující je povinen prostudovat záruční podmínky, návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a užívat zboží v souladu s podmínkami péče o šperky na e-shopu, popřípadě (je-li přiložen) s podmínkami přiloženými v informačním letáčku u každého zboží. Poškození, které bude způsobeno nesprávným použitím výrobku v rozporu některým ze způsobů uvedených v letáčku či na e-shopu, nebude bráno jako důvod k reklamaci. Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny produktu v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Při případné reklamaci je nutné poslat/předložit na prodejně prodejní doklad nebo jeho kopie a záruční list (je-li součástí produktu). Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce či dodavatel zboží.

Před odesláním zboží pro případnou reklamaci, nás informujte o jeho zaslání na e-mail: info@7throse.cz nebo telefon: 776 705 569, abychom s Vámi probrali oprávněnost reklamace a její případné uplatnění.