Obchodní podmínky

Obchodní podminky

mark.png

 

§1. Předmět

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti 7th ROSE s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10, Česká republika, identifikační číslo: 04285557, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245335 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese 7throse.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou kupujícímu zaslány v potvrzení přijetí objednávky v souladu s čl. 3.7 obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a v anglickém jazyce (na adrese www.7throse.cz). Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a v anglickém jazyce.

§2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

§3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

3.3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a do jiných států uvedených v čl. 5.8 obchodních podmínek.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném zboží,

(b) kupní ceně zboží včetně daně z přidané hodnoty a případných dalších poplatků,

(c) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

(d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kupujícímu je tímto umožněno zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen: „objednávka“). Odeslání objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Odeslání tohoto potvrzení prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího představuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Tímto momentem je kupní smlouva uzavřena.

3.8. Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení a převzetí zboží.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující dle podmínek poskytovatele služeb elektronických komunikací, jehož služby využívá, tudíž ze strany prodávajícího nejsou tyto náklady kupujícímu účtovány.

§4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit:

(a) převodem na korunový účet prodávajícího pro platby v rámci České republiky na bankovní účet číslo 2111900350/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.;

(b) převodem na eurový účet prodávajícího pro platby v rámci Evropské unie na bankovní účet číslo 2112776451/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

4.2. Společně s kupní cenou uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti u prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je po odeslání objednávky podle čl. 3.6. prodávajícím kupujícímu neprodleně elektronickou poštou odeslán údaj pro provedení platby (číslo účtu, variabilní symbol a částku). Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Daňový doklad je předán kupujícímu při převzetí zboží v případě osobního převzetí, nebo v přepravním obalu zboží v případě zaslání smluvním přepravcem.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

§5. Doprava a převzetí zboží

5.1. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.2. Objednané zboží bude odevzdáno k přepravě v souladu s lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné lhůtu dodržet, bude kupující o tomto okamžitě informován telefonicky nebo elektronickou poštou.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Kupující si může zvolit následující způsob dopravy a převzetí pro Českou republiku:

 

(a) Česká pošta: cena dopravy 99,-Kč /3.66 €.

(b) DPD Private: cena dopravy 99,-Kč/3.66 €.

5.8. Kupující si může zvolit následující způsob dopravy a převzetí mimo Českou republiku:

(a) DPD Europe Classic:

Skupina 1 (Slovensko): cena dopravy 200,-Kč/7.40 €.

Skupina 2 (Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko): cena dopravy 300,-Kč/11.11 €.

Skupina 3 (Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švýcarsko, Velká Británie): cena dopravy 500,-Kč/18.51 €..

Skupina 4 (Chorvatsko, Irsko, Slovinsko): cena dopravy 600,-Kč/22.22 €..

Skupina 5 (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Španělsko, Švédsko): cena dopravy 700,-Kč/25.92 €.

§6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o opravě nebo údržbě provedené v místě určené zákazníkem na jeho žádost.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručovat na adresu provozovny prodávajícího, na adresu sídla prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty prodávajícího info@7throse.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

§7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho provozovně.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

§8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Osobní údaje kupujícího nezbytné pro plnění smlouvy jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas lze kdykoliv písemně nebo elektronickou poštou odvolat.

8.4. Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé osobní údaje. Kupující je rovněž povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

§9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.3. Pro případ, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vztah českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, k neplatnému ustanovení se nepřihlíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • Adresa: Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10
  • Email: info@7throse.cz
  • Telefon: +420 776 705 569

Odstoupení od smlouvy (formulář)